คณะกรรมการมูลนิธิ

ประวัติกรรมการมูลนิธิแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
นายชูพินิจ เกษมณี ประธานกรรมการ

นักวิชาการ และนักเคลื่อนไหว ประสบการณ์ทำงานกว่า 40 ปี โดยเฉพาะด้านการศึกษาและสิทธิมนุษยชนชนกลุ่มน้อย มีความเชี่ยวชาญมากกว่า 40 ปี ในด้านการศึกษา และทำงานเป็นคณะอนุกรรมการกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิเพื่อประสานความร่วมมือของชนเผ่าพื้นเมืองแห่งเอเชีย (AIPP) และอาจารย์พิเศษของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ

อาจารย์ชูพินิจสำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาภูมิศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยวิคตอเรียแห่งกรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์

อาจารย์ชูพินิจเป็นกรรมการมูลนิธิตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 และได้รับเลือกตั้งดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558
ดร. ชำนาญ วัฒนศิริ รองประธานกรรมการ

ดร. ชำนาญ วัฒนศิริ อดีตข้าราชการของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มีประสบการณ์และความรู้ด้านการสร้างศักยภาพชุมชนทั้งระดับในประเทศและนานาชาติกว่า 25 ปี หลังเกษียณอายุราชการ ดร.ชำนาญเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในบ้านเกิด จ.กำแพงเพชร ที่เน้นการพัฒนาโดยคนเป็นศูนย์กลาง และเป็นแกนหลักของเครือข่ายภาคประชาสังคมหลายแห่ง โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในพื้นที่สาธารณะ

ดร. ชำนาญ สำเร็จการศึกษาการศึกษาปริญญาเอกด้านการศึกษาพหูวัฒนธรรมจากมหาวิทยาอัลเบอร์ต้า ประเทศแคนาดา และปริญญาโทด้านการพัฒนาชุมชนจากมหาวิทยาลัยมิสซูรี-โคลัมเบีย มลรัฐมิสซูรี ประเทศสหรัฐอเมริกา

ดร.ชำนาญได้รับเลือกดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการมูลนิธิในปี พ.ศ. 2558
ดร. วัชรฤทัย บุญธินันท์ (จันทร์) กรรมการและเลขานุการ

ดร. วัชรฤทัย บุญธินันท์ (จันทร์) นักวิชาการและนักพัฒนา มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 20 ปี มีความเชี่ยวชาญในการศึกษาสิทธิพลเมืองประชาธิปไตย การเรียนการสอนทฤษฎีวิพากษ์ เพศสภาพ และสิทธิสตรี แรงงานอพยพและการค้ามนุษย์ ปัจจุบันทำงานเป็นอาจารย์ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์การทำงานด้านประชาสังคมในองค์การการพัฒนาระหว่างประเทศหลายแห่ง รวมทั้งเคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการประเทศในระหว่างปี พ.ศ. 2549-2551 และมีผลงานเผยแพร่ทางวิชาการมากมาย โดยเฉพาะการค้าผู้หญิงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ดร. วัชรฤทัย สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกด้านสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล และปริญญาโทในสาขาเอเชียอาคเนย์ศึกษา จาก มหาวิทยาลัยฮัลล์ สหราชอาณาจักร

ดร. วัชรฤทัย ได้รับเลือกดำรงตำแหน่งเลขานุการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555
นางสาวจิราวรรณ ขำวิลัย กรรมการและเหรัญญิก


น.ส. จิราวรรณ ขำวิลัย ผู้เชี่ยวชาญการเงินอาวุโส มีประสบการณ์การทำงานกว่า 15 ปี มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี การวิเคราะห์เงิน การจัดการและการบริหาร มีความเข้าใจในเรื่องนโยบายและ การดำเนินงานขององค์การแอ็คชั่นเอด ทำงานในคณะบริหารการเงินของแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนลในด้านอื่นๆ ประมาณ 10 ปี

น.ส. จิราวรรณ สำเร็จการศึกษาปริญญาโท ด้านบัญชี จาก มหาวิทยาลัยเจมส์คุก แห่งบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย

น.ส.จิราวรรณ ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการและเหรัญญิกของมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ตั้งแต่ปี 2559
พานิช เหล่าศิริรัตน์

ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจ และการปรับปรุงประสิทธิภาพผลผลิตมากกว่า 30 ปีทั้งภาครัฐและเอกชน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริหารของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ หนึ่งในองค์กรผู้นำด้านเพิ่มผลผลิตในเอเชีย เขาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.พานิชจบการศึกษาปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยนอร์ทเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา มีความเชี่ยวชาญด้านกิจการสาธารณะ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการเมืองเชิงเปรียบเทียบ

ดร.พานิช เป็นคณะกรรมการมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ตังแต่ ปี พ.ศ.2558
ดร. ประเสริฐ ตระการศุภกร

ดร. ประเสริฐ ตระการศุภกร ทำงานด้านพัฒนาและสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยมากว่า 40 ปี ปัจจุบันดำรงตำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ดร.ประเสริฐมาจากกลุ่มชาติพันธุ์กระเหรี่ยง  เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสังคม ทำงานในเครือข่ายต่างๆ ของกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่สูง และดำรงตำแหน่งประธานเครือข่าย

นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่ง สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย ดร.ประเสริฐมีผลงานทางวิชาการด้านสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวเนื่องกับกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย

ดร. ประเสริฐ สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกในสาขารัฐศาสตร์ ปริญญาโทการศึกษานอกระบบ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร. ประเสริฐ ดำรงตำแหน่งกรรมการมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556
นิชาภา ยศวีร์

นิชาภา ยศวีร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และผู้นำเชิงนโยบาย มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 30 ปี ในฐานะผู้บริหารระดับสูงในธุรกิจด้านการจัดประชุมและสัมมนา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) มีความสำเร็จในการจัดตั้งและส่งเสริมนโยบายยุทธศาสตร์ระดับชาติ และกรอบการทำงานอุตสาหกรรมไมซ์แห่งชาติ และแผนหลักในการจัดวางตำแหน่งประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมไมซ์แห่งอาเซียนที่ยั่งยืน

นางนิชาภาได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการให้ดำรงตำแหน่งประธานเครือข่ายอาชีวศึกษาอุตสาหกรรมไมซ์ และนำเสนอประเทศไทยในสามาพันธ์สมาคมโลกด้านการจัดนิทรรศการ ปัจจุบันเป็นประธานสตรีของคณะกรรมการรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน และกรรมการด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ และการจัดงานอย่างยั่งยืนของสมาพันธ์สมาคมโลกด้านการจัดนิทรรศการ

เธอเป็นที่รู้จักในฐานะนักพูดในเวทีนานาชาติเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนและอุตสาหกรรมไมซ์ในภาคบริการสังคมและการรณรงค์เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ในประเทศไทย

นางนิชาภาเป็นคณะกรรมการมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558

Powered by MakeWebEasy.com