โครงการที่อียูสนับสนุน

โครงการชาติพันธุ์อาสาเพื่อการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป

จากการสนับสนุนของ 2 องค์กรหลัก ได้แก่ สหภาพยุโรป ซึ่งเป็นผู้ให้ทุน และแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ซึ่งเป็นผุ้ดำเนินนโยบาย โครงการชาติพันธุ์อาสาเพื่อการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้ถูกก่อตั้งขึ้น เป็นโครงการต่อเนื่อง 4 ปี ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึง 30 มิถุนายน 2560 เพื่อเอาชนะความท้าทายในประเทศไทยที่มีต่อเรื่องระบบการกระจายอำนาจ โดยเฉพาะชนกลุ่มน้อย ซึ่งได้แก่ ชุมชนชาติพันธุ์ทางตอนเหนือของประเทศไทย โครงการนี้ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานราชการท้องถิ่นกับชุมชนชาติพันธุ์ เพื่อเน้นให้ชุมชนตระหนักถึงสิทธิของตนที่สามารถมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนของตนได้

โครงการฯ มุ่งเน้นส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับชุมชนชาติพันธุ์จำนวน 24 ชุมชนในเขตภูเขา 3 เขตที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด คือ

  1. ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวังเชียงใหม่
  2. ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวังเชียงราย และ
  3. ตำบลเทอดไท อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวังเชียงราย

องค์การแอ็ดชั่นเอด ประเทศไทย มุ่งมั่นที่จะเสริมศักยภาพพันธมิตร ได้แก่ มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา (พชภ.) สมาคมท้องถื่นแห่งประเทศไทย โครงการจัดการลุ่มแม่น้ำปิงตอนบน และอาสาสมัครชุมชนทั้ง 24 คนจาก 24 ชุมชน ให้มีการร่วมมือกันวางแผนและดำเนินการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับปัญหาของชุมชนชาติพันธุ์ นอกจากนี้ ยังมีนักศึกษาฝึกงานอีก 72 คนถูกคัดเลือกเข้ามาและแบ่งเป็น 3 รุ่น เพื่อมาทำงานร่วมกันและกระตุ้นการพัฒนาชุมชนในครั้งนี้ด้วย

ห้องเรียนเคลื่อนที่อนุบาลผาลาย เป็นห้องเรียนที่เปิดสอนเด็กก่อนปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอนุบาล มีสถานะเป็นเหมือนโรงเรียนอนุบาลเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลืองบประมาณสื่อการเรียนการสอนจากองค์กรเอกชนในต่างประเทศ เนื่องจากไม่ได้รับการสนับสนุนใด ๆ จากภาครัฐ แม้องค์กรส่วน ท้องถิ่นจะมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แต่ศูนย์ดังกล่าวก็อยู่ไกลจากชุมชน ไม่สะดวกต่อการเดินทางและผู้ปกครองต้องจ่ายค่าเดินทางเพื่อส่งลูกหลานไปเรียน

“...เมื่อก่อนผมรู้สึกเกรงกับการติดต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ....ไม่รู้ว่าผมและชุมชนมีสิทธิเข้าถึงงบประมาณของหน่วยงานในภาครัฐ....

เวทีชุมชนโป่งขม โป่งป่าแขม สู่การรวมกลุ่มรวมพลัง ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในลำน้ำแม่จัน ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Powered by MakeWebEasy.com