โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป

สิทธิแข็งแกร่ง ชุมชนยั่งยืน: โครงการส่งเสริมสิทธิชุมชนในที่ดินและทรัพยากร
 

แม้ว่างานหลักที่เป็นที่รู้จักของแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย คืองานด้านการศึกษาและสิทธิสตรี แต่ในฐานะขององค์กรที่ทำงานอยู่บนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชน เราเห็นถึงอุปสรรคที่เกษตรกรรายเล็กและชุมชนในพื้นที่ห่างไกลจำนวนมากต้องเผชิญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านสิทธิในการเข้าถึงที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ

ที่ผ่านมา แอ็คชั่นเอด ประเทศไทยทำงานร่วมกับหน่วยงานนานาชาติในโครงการพิเศษระยะสั้น และสำหรับปี 2561 นี้ไปจนถึงปี 2564 เราได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป และร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรอย่างใกล้ชิดในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

 

 

จากข้อมูลกรมพัฒนาที่ดินปี 2557 พบว่าคนไทยเพียงกลุ่มเล็กๆ เท่านั้นที่เป็นเจ้าของที่ดินได้ ซึ่งหากพิจารณาการถือครองที่ดินตามสัดส่วนประชากรแล้ว คนไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 60 มีที่ดินรวมกันเพียงร้อยละ 4.69 ต่อพื้นที่ทั้งหมด ขณะเดียวกัน พบพื้นที่ทิ้งร้างที่ไม่ทำประโยชน์รวมกันถึง 7.5 ล้านไร่

ปัจจุบัน นโยบายประเทศส่งผลให้สิทธิของชุมชนอ่อนแอลง ที่ดินทำกินของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลมีจำนวนน้อยลงเรื่อยๆ เกิดการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งป่าไม้ และการให้สัมปทานเหมืองแร่ที่มากขึ้น การเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลส่งผลให้ทิศทางของการพัฒนาไม่แน่นอนและไม่ต่อเนื่อง การผลักดันขององค์กรภาคประชาสังคมและเครือข่ายภาคประชาชนต่อการเปลี่ยนแปลงมักหยุดชะงักลงเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่

 

 

โครงการส่งเสริมสิทธิชุมชนในที่ดินและทรัพยากร เป็นโครงการที่ดำเนินร่วมกันระหว่าง มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ (มพน.) และมูลนิธิชุมชนไท (มชท.) และองค์การแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 4 ปีตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ก่อตั้งขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภาคประชาสังคมและองค์กรภาคประชาสังคม ชุมชนไร้ที่ดินหรือประสบความยากจนทางที่ดิน และหน่วยงานรัฐบาล ในการแก้ปัญหาสิทธิในที่ดิน และช่วยชุมชนสร้างความมั่นคง และปกป้องวิถีการดำรงชีวิตด้วยแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำภายในประเทศ

โครงการดังกล่าวสนับสนุนการส่งเสริมศักยภาพขบวนการเคลื่อนไหวในพื้นที่ ได้แก่ ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-Move) เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ (คกน.) และเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปการสังคมและการเมือง (คปสม.) และดำเนินงานอยู่ในพื้นที่ชุมชนไร้ที่ดินหรือประสบความยากจนทางที่ดิน 4 ประเภท ได้แก่ เกษตรกรและชาวประมงรายย่อย ชาวเล ชุมชนชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง และคนไร้สัญชาติใน 16 จังหวัดในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ของประเทศไทย

รัฐต้องมีนโยบายที่สมดุลระหว่างการพัฒนากับการดำรงอยู่ของชนเผ่าพื้นเมืองเป็นการแก้ปัญหาที่เป็นธรรมยั่งยืน

เสาร์-อาทิตย์ที่ 17 – 18 พฤศจิกายน นี้ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

แอ็คชั่นเอด ประเทศไทย รวมพลังกับพัทธมิตร นักเคลื่อนไหว และองค์กรภาคประชาสังคมต่างๆ ที่อาคารสหประชาชาติ เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมด้านสภาพภูมิอากาศ

ห้องเรียนเคลื่อนที่อนุบาลผาลาย เป็นห้องเรียนที่เปิดสอนเด็กก่อนปฐมวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอนุบาล มีสถานะเป็นเหมือนโรงเรียนอนุบาลเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลืองบประมาณสื่อการเรียนการสอนจากองค์กรเอกชนในต่างประเทศ เนื่องจากไม่ได้รับการสนับสนุนใด ๆ จากภาครัฐ แม้องค์กรส่วน ท้องถิ่นจะมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แต่ศูนย์ดังกล่าวก็อยู่ไกลจากชุมชน ไม่สะดวกต่อการเดินทางและผู้ปกครองต้องจ่ายค่าเดินทางเพื่อส่งลูกหลานไปเรียน

“...เมื่อก่อนผมรู้สึกเกรงกับการติดต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ....ไม่รู้ว่าผมและชุมชนมีสิทธิเข้าถึงงบประมาณของหน่วยงานในภาครัฐ....

เวทีชุมชนโป่งขม โป่งป่าแขม สู่การรวมกลุ่มรวมพลัง ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในลำน้ำแม่จัน ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Powered by MakeWebEasy.com