สารจาก Country Director

แอ็คชั่นเอด เป็นหน่วยงานสากลที่มีเจตนารมย์ในการสร้างสังคมที่เป็นธรรม เราทำงานใน 45 ประเทศทั่วโลกเพื่อสร้างโลกที่ปราศจากจากความยากจนและความอยุติธรรม เราเชื่อมั่นในพลังของผู้คนที่จะเป็นกุญแจสำคัญในการทำให้พวกเขา ชุมชนและสังคมไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้ โดยแอ็คชั่นเอดเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนั้น

แอ็คชั่นเอด ทำงานในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2544 ปัจจุบันดำเนินงานภายใต้ชื่อ มูลนิธิแอ็คชั่นเอด อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หรือเรียกทั่วไปว่า มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย เรามุ่งหวังที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตของผู้หญิงและเด็กที่ด้อยโอกาสให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แม้ว่าปัจจุบันประเทศไทยจะถูกจัดอยู่ในประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลางขึ้นไปแล้ว แต่ในความเป็นจริงเรากลับพบเห็นความยากจนและความอยุติธรรมเกิดขึ้นทั่วประเทศ ดังนั้น มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย จึงมีพันธกิจในการทำงานร่วมกับชุมชนที่ยากไร้และเข้าไม่ถึงสิทธิเพื่อขจัดความยากจนและความอยุติธรรมเหล่านั้น ตลอดจนทำงานร่วมกับคนที่เข้าไม่ถึงสิทธิในการเรียกร้องสิทธิด้านต่างๆกลับคืนมาเช่นสิทธิในการทำมาหากิน สิทธิทางการศึกษา สิทธิสตรี สิทธิในใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี รวมถึงสิทธิในการมีส่วนร่วมต่อเรื่องต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของพวกเขาเอง

และด้วยความศรัทธาที่มีต่อพลังของผู้คน มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย จึงทำงานใกล้ชิดกับชุมชนที่ยากไร้และเข้าไม่ถึงสิทธิในประเทศไทย เพื่อให้พวกเขาตระหนักถึงสิทธิและพลังของตนเองในอันที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เราร่วมมือกับภาครัฐอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ตระหนักถึงสิทธิอันพึงมีผู้คน เราเชื่อมั่นว่าหากทุกคนร่วมด้วยช่วยกันย่อมจะทำให้คุณภาพชีวิตของคนยากจนและคนที่ถูกกีดกันดีขึ้นได้อย่างแน่นอน แน่นอนว่าแอ็คชั่นเอดไม่สามารถทำเรื่องนี้ให้ประสบสำเร็จได้แต่เพียงผู้เดียวได้ ดังนั้นเราจึงแสวงหาพันธมิตรร่วมกับองค์กรในท้องถิ่น ผู้สนับสนุน ผู้บริจาค ทั้งระดับบุคคลและองค์กรที่มีวิสัยทัศน์เช่นเดียวกับเรา เพื่อร่วมกันต่อสู้กับความยากจนและความอยุติธรรมต่างๆที่เกิดขึ้น

มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ทำงานร่วมกับโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ชนบท ในการเรียกร้องสิทธิการเข้าถึงศึกษาคืนให้กับเด็กจำนวนกว่า 10,000 คนที่ส่วนใหญ่ยากจนในพื้นที่ห่างไกล ซี่งพวกเขาอาจไม่ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากโรงเรียนขนาดเล็กในท้องถิ่น หากนโยบายของภาครัฐที่จะยุบควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กประสบความสำเร็จ เราได้จัดตั้งเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศและเสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนในเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง อันจะนำไปสู่ความสำเร็จในการทวงคืนสิทธิทางการศึกษาให้แก่เด็กยากจนในชนบทได้

เราสนับสนุนเกษตรกรหนุ่มสาวให้ทำการเกษตรแบบยั่งยืนด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ ผ่านการอบรมและการริเริ่มสร้างเสริมความสามารถ

มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย ตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้การทำงานของเราในทุกขั้นตอนเกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนและชุมชนที่เราทำงานด้วย องค์กรพันธมิตร ผู้สนับสนุน ผู้บริจาค ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยพลังคนละเล็กน้อยของพวกเรา หากร่วมมือกัน ย่อมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับสังคมได้อย่างแน่นอน การสนับสนุนของท่านมีความหมายอย่างยิ่งต่อเจ้าหน้าที่ ผู้คนและชุมชนที่เราทำงานด้วย ผมใคร่ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้หยิบยื่นความช่วยเหลือและร่วมกับเราในการเป็นอีกหนึ่งพลังในการช่วยทำให้สังคมเราน่าอยู่ขึ้น  โดยท่านสามารถเลือกรูปแบบการสนับสนุนต่างๆที่เหมาะสมกับท่านได้ที่นี่

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

มานีช ปราดาน
Country Director
มูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย

Powered by MakeWebEasy.com