งานของเรา

 

เรามุ่งเน้นเรื่องของกลุ่มคนที่ถูกมองข้าม นั่นคือผู้ยากไร้ ผู้ที่ถูกแบ่งแยกทางสังคม และผู้ที่พลังเสียงถูกละเลย

เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โลก ระยะ 5 ปี “People’s Action to End Poverty (2012-2017)” แผนกลยุทธ์ของมูลนิธิแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย จึงมุ่งเน้นเกี่ยวกับการได้รับคุณภาพการศึกษาที่เท่าเทียมกันของเด็กที่ถูกกีดกันทางสังคมในโรงเรียนขนาดเล็ก และการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการเปลี่ยนแปลงของสังคม; การสร้างศักยภาพและเครือข่ายของกลุ่มชาวนารุ่นใหม่เพื่อให้นำความรู้เกี่ยวกับเกษตรกรรมยั่งยืนไปพัฒนา; และการให้อำนาจแก่ผู้หญิงเพื่อมุ่งเน้นให้สามารถทำลายวงจรความยากจนและความรุนแรง สร้างทางเลือกทางเศรษฐกิจและสามารถอ้างสิทธิ์ในเรื่องของตนได้

 

  เราทำเกี่ยวกับอะไรบ้าง 

 เยาวชน
เยาวชนคือตัวแทนสำคัญของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเราได้เห็นตัวอย่างจากสมัยก่อนเกี่ยวกับเรื่องการเมืองไทย ความมุ่งมั่นนี้ต่อเนื่องมาถึงเรื่องของสังคมและการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการเมือง และสภาพแวดล้อม ซึ่งจะแสดงออกผ่านการรณรงค์สาธารณะ และที่ได้รับความนิยมมากในสมัยนี้ คือผ่านสื่อโซเชียล

คลิกดู งานด้านเยาวชนของเรา ...

 สิทธิในการศึกษา
การศึกษายังคงเป็นสิ่งสำคัญต่อการลดความยากจนและความไม่เท่าเทียมทางสังคมในประเทศไทย รัฐธรรมนูลของประเทศไทยรับรองสิทธิเด็กให้เรียนฟรีในช่วง 12 ปีแรก อย่างไรก็ตาม คุณภาพการศึกษาก็ยังไม่สม่ำเสมอ เนื่องจากจำนวนนักเรียนที่น้อยในโรงเรียนต่างจังหวัดและพื้นที่ห่างไกล กระทรวงศึกษาธิการได้ออกนโยบายปิดโรงเรียนขนาดเล็กกว่า 7,000 โรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบเป็นอย่างมากกับนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน

คลิกดู งานสิทธิในการศึกษาของเรา ...

 สิทธิผู้หญิง
ผู้หญิงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน และสังคม ถึงแม้ว่าสังคมจะให้ความเสมอภาคแก่ผู้หญิงโดยหลักการ แต่ในทางปฏิบัติ ผู้หญิงยังไม่มีบทบาทเทียบเท่าผู้ชายอยู่ดี และความรุนแรงในครอบครัวก็ยังมีให้เห็น ซึ่งในสังคมไทยจะถือว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัวที่คนนอกไม่ควรเข้าไป นอกจากนี้ ผู้หญิงยังไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ์ของตน จากรัฐบาล และองค์กรเอกชนเลย

คลิกดู กิจกรรมสิทธิผู้หญิงของเรา ...

 เกษตรกรรมยั่งยืน
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม และการเกษตรสมัยใหม่ได้แพร่ขยายไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ซึ่งได้มีการลงทุนจำนวนมากไปกับเครื่องจักร เครื่องกล และสารเคมีต่างๆ สำหรับการเกษตร สิ่งเหล่านี้สามารถเพิ่มผลิตผลได้ดี แต่เกษตรกรต้องยอมรับกับค่าน้ำมัน ค่าปุ๋ยเคมี ที่ราคาสูงมาก เกษตรกรรายย่อยมีผลกระทบหนักเช่นกันเพราะต้องเสียที่ดินให้กับบริษัทรายใหญ่ ทั้งหมดนี้ ทำให้ภาคการเกษตรของประเทศไทยไม่มั่นคงเนื่องจาก การสูญเสีย เป็นหนี้ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติในทางที่ผิด ไม่มีความรู้ทางด้านการตลาด และมีปัญหาสุขภาพ

คลิกดู งานเกษตรกรรมยั่งยืนของเรา ...
Powered by MakeWebEasy.com